SL NONAME
DESIGNATIONPHONE NUMBEREmailRemarks
1RAJENDRAN V V SENIOR SUPDT 9446231618 anupamamba85@gmail.com
2SUNITHA KM HEAD ACCOUNTANT
9495568301 sundhu78@gmail.com
3PEETHAMBARAN K
SENIOR GRADE TYPIST 9846166645 sunniknair@gmail.com
4UNNIKRISHNAN PS SENIOR CLERK 9446146224 psunnikrishnan@yahoo.com
5RAMYA PK CLERK 9846336063 remyaremil@gmail.com
6ASOKAN PA SENIOR CLERK 9447311139 asokanpodi@gmail.com
7MANYA.V.M
CLERK 9745695836 iammanyasunil@gmail.com
8DIJOMON CK
CLERK 9744639177 dijomon9097@gmail.com
9VIDHYA NV
OFFICE ATTENDANT 8921288059santhoshungungal@gmail.com
10PRAKESH EC
OFFICE ATTENDANT 9656344557 prakeshe31@gmail.com
11PRASANTH K WILSON
OFFICE ATTENDANT 9495551949 prasanthkwilson@gmail.com
12SINTO KJ WATCHER
9605470784 sintokj1@gmail.com
13SAJIKUMAR S
WATCHER 9526174616 sajikumarsajikumar51103@gmail.com
14HYDROSEKUTTY KK
PTS 9539137700 polykkm@yahoo.co.in
15RAVI K PTS
9605296982 polykkm@yahoo.co.in
16GEETHA KARUTHEDATH
PTS 9745260575 polykkm@yahoo.co.in
Close Menu